บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Eastern Europe 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Eastern Europe 7 วัน 4 คืน
39,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อแห่งกรุงบูดาเปสต์
 • ช้อปปิ้งจุใจ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค แห่งกรุงเวียนนา
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก เมืองฮัลล์สตัท
 • เที่ยวชมเมืองสาธารณรัฐเช็ก เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก
 • เมืองคาร์โลวี วารี เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก
 • เข้าชมปราสาทแห่งปราก ปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก
TNS-063-042

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 22.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  ประตู 9 เคาน์เตอร์ Emirate Airline (EK)  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2
 • 02.00

  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371

  ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน***

 • 06.00

  แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 08.40

  ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK111 ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***  

 • 11.45

  เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแห่งของยุโรป นำท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ( MATTHIAS CHURCH ) พิเศษ !!! นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย นำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA)  นำท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน  ( SCHONBRUNN PALACE ) นำท่านชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE ) ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE ) จากนั้นนำชม โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST.STEPHEN’S CATHEDRAL ) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก  ฮัลล์สตัท (HALLSTATT) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ ( CESKY  KRUMLOV ) นำท่านชม ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ  ด้านนอก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เชสเก้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE )

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี ( KARLOVY VARY ) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  นำท่านเดินชม เมืองคาร์โลวี วารี จากนั้น  นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) นำท่านชม สะพานชาร์ล ( CHARLE  BRIDGE ) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  OLD TOWN HALL ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์  ASTRONOMICAL CLOCK

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี นำเข้าชมอาสน์วิหารนักบุญวีตัส(ST.VITUS CATHEDRAL) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 • 15.30

  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยนเครื่อง ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน***

วันที่ 7
 • 00.25

  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 03.05

  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376   บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 • 12.05

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ไม่รวมน้ำดื่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7  วัน   21 ยูโร /ท่าน
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 13 ยูโร

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
 3. กรณียกเลิก

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ได้ตามความเป็นจริง

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 1. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 2. 7. หลังการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 4. 9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ