บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

ทัวยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
65,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • เที่ยว 3 ประเทศ ระดับ Iconic ของยุโรป
 • ตื่นตากับกรุงโรม มหานครหลวงแห่งอิตาลี ที่มีทั้ง โคลอสเซี่ยม โรมันฟอรั่ม น้ำพุเทรวี่ และอีกมากมาย
 • ชมหอเอนเมืองปีซ่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • เที่ยวชมเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก พร้อมทานสปาเก็ตตี้เส้นดำต้นตำหรับ
 • ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • พิชิตยอดเขายุงฟราวด์ Top Of Europe พร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขา
 • ชมวิวจัตุรัสโทคาเดโร จุดชมหอไอเฟลที่ชัดเจนที่สุด
 • ล่องเรือแม่น้ำแซน 1 ใน กิจกรรมที่ห้ามพลาด
 • ชมความงามของพระราชวังแวร์ซาย ต้นแบบพระราชวังในศตวรรษที่ 18
TNS-063-045

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
 • 00.01

  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ TG 944

 • 06.00

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ จากนั้นนำท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอก กับความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม ถัดกันไม่ไกลพาท่าน ผ่านชม โรมันฟอรั่ม จากนั้นนำท่านชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ นำท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อันเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปิซ่า

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส นำเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (ST. MARK'S SQUARE) และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก สำหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ และยังมี หอระฆังซันมาร์โก ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ จากนั้นนำท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเมสเตร้

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน จนกระทั่งได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (GRINDELWALD) จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์ (JUNGFRAUJOCH) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่คู่ควรแก่การพิชิตเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE SENSATON) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และนำท่านขึ้นสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW 

 • เที่ยง

  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอีกเมืองที่ต้องแวะชม เพราะเป็นที่ตั้งของ น้ำตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ที่สูงกว่า 300 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET 
  แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ

 • เที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน นำท่านเข้าสู่ นครปารีส (Paris) ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) ทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) ใช้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เดินทางกลับสู่กรุงปารีส นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (TAX REFUND)

 • 12.30

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 931 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สู่กรุงเทพฯ

วันที่ 9
 • 06.00

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-FCO/CDG-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ

ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ

 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ทิปสำหรับคนขับรถ 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน
 • ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น 1 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 1 ยูโร/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

การจองทัวร์ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก :

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

เงื่อนไขอื่นๆ :

 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • หลังการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ