บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน
117,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • อ็อคแลนด์ 
 • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) 
 • โรโตรัว 
 • รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) 
 • อะโกรโดม (AGRODOME) 
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) 
 • เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 • ทะเลสาบเทคาโป 
 • กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค 
 • เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 
 • นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ 
 • ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ 
 • ควีนส์ทาวน์
TNS-004-070

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 15.30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง

   
 • 18.45

  ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันที่ 2
 • 10.45

  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์

  นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์

  นำท่านผ่านชมย่าน Queen street

  นำท่านนั่งรถผ่านชม Parnell Rose Garden

  นำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)

   

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

  นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว

  นำท่านสู่ อะโกรโดม ฟาร์มทัวร์ (AGRODOME FARM)

  จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งที่ร้านค้าของฟาร์ม

  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA)

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   MILLENNIUM ROTORUA หรือเทียบเท่า

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อย ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่

  งจากนั้นนำ ท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

  จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์

   

 • 18.00

  ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช

 • 19.25

  ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน

  เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป

  ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

  และใกล้ๆกันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบ

  สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก

  นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า

  ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย

   นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912

  ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด

  พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม  

  นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

  จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์

  ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

  หลังจากนั้นหากมีเวลา นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีคพร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

   

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า

  แวะชม เมืองวานาก้า ริมทะเลสาบ

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์

   

   
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

  นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

  ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบตะวันตกในโรงแรม

  นำท่านเดินเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

   
วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA)

  อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก

   
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ท่าน นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 9
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายใน ประเทศเมืองไคร้สท์เชิร์ช

 • 09.00

  เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ530

   
 • 10.20

  ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

   
 • 13.10

  ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492

 • 20.25

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการคุ้มครอง

 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   
 • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
 • ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
 • ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทางเ
 • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 1. ค่าน้ำมันจากสายการบิน  ณ วันที  15 ตุลาคม 2560 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 2. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
 3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน) เนื่องจากมีต่อเครื่องบินภายใน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือมีการประทับตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง

3.2  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

3.2 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ