บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสตัท 6วัน 3คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสตัท 6วัน 3คืน
36,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Eva Airways
สายการบิน

-ถนนสายวงแหวน
-โรงละครโอเปร่า
-อาคารรัฐสภา ออสเตรีย
-น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
-โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์
-พระราชวังเชินบรุนน์
-พระราชวังเบลวีเดียร์
-พระราชวังฮอฟบวร์ค
-โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา
-ถนนคาร์นท์เนอร์
-ปราสาทครุมลอฟ
-จัตุรัสกลางเมือง
-ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
-ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา
-โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา
-มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก
-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
-โบสถ์แพริช
-โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท
-จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์
-แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ

TNS-061-106

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Eva Airways

วันที่ 2
 • 02.45

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR061

 • 08.25

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

  ผ่านชม ถนนสายวงแหวน  เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา

  ผ่านชม โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869

  ผ่านชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย  ชมอาคารสุดบรรเจิด

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์  ในปี 1713 สมเด็จจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์  แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ค

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์  พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวร์ค เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา  สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา

  เดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์  ใจกลางเมืองเวียนนา

  ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ  จากบริเวณรอบนอกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250

  ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง  แสนสวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง

  ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  และยังคงเป็นที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลอยู่จนถึงปัจจุบัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา สร้างขึ้นเมื่อปี 1219 เพื่อป้องกันข้าศึกจากประเทศออสเตรีย
  ในสงครามของนโปเลียน

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา เป็นโบสถ์ประจำเมืองพัสเซา

  * อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก  มหาวิหารใหญ่กลางเมือง

  ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย

  เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  ของเมืองที่มีความสวยงาม

  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

  ผ่านชม โบสถ์แพริช  โบสถ์สวยริมทะเลสาบมีอายุกว่า 500 ปี

  ผ่านชม โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท ที่มียอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่า

  ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง  ที่โดดเด่นด้วย รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ

  ผ่านชม จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  ย่านการค้าสำคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย
  และเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่

  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

 • 18.25

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR062

วันที่ 6
 • 10.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง 
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ