บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 4คืน

ทัวร์รัสเซีย เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 4คืน
39,999฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Singapore Airlines
สายการบิน

-พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์
-VDNKH Expo Park
-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
-ตลาดอิสไมโลโว่
-พระราชวังเครมลิน
-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
-ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
-จัตุรัสแดง
-หอนาฬิกาซาวิเออร์
-ห้างสรรพสินค้ากุม
-อนุสรณ์สถานเลนิน
-สวนซายาร์ดเย
-พระราชวังฤดูร้อน
-พระราชวังฤดูหนาว
-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
-ถนนเนฟสกี้
-มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
-โบสถ์หยดเลือด
-ห้างแกลเลอเรีย
-สวนโคโลเมนสโกเย

TNS-061-109

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 15.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines

 • 18.10

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ979

 • 21.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 2
 • 00.05

  เดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ362

 • 06.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์  เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

  ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ

  เดินทางสู่สวน VDNKH Expo Park  เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

  เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่  ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

  เดินทางสู่ ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก ท่านจะได้ทำ DIY ด้วยตัวของท่านเองในการระบายสีตกแต่งตุ๊กตาแม่ลูกดก

  ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ**

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

  ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล

  ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735

  ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  สร้างในปี ค.ศ. 1586

  ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ จัตุรัสแดง  ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

  ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์  ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา

  ชม ห้างสรรพสินค้ากุม  สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์

  ชม อนุสรณ์สถานเลนิน  สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย

  เดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย  จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์

  ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ **

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • .

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 4
 • .

  เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติค

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางเข้า พระราชวังฤดูหนาว  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง

  ชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว

  เดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้  สร้างในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

  ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ**

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  เป็นมหาวิหารซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1818-1858

  ชม โบสถ์หยดเลือด ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3

  ท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอเรีย 

  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ**

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง

 • .

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

 • .

  เดินทางถึง เมืองมอสโคว์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  แวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังไม้พระเจ้าซาร์ไมเคิล โรมานอฟ

  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ**

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

 • 15.10

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ361

วันที่ 7
 • 06.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

 • 09.45

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ972

 • 11.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Singapore Airlines ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึ่งที่นั่งถูกระบุให้เป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน        
 • ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ