บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA BOREALIS 7วัน 5คืน

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA BOREALIS 7วัน 5คืน
55,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
OMAN AIR
สายการบิน

-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
-ถนนอารบัต
-แสงออโรร่า
-โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์
-อนุสาวรีย์อโลชา
-พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น
-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
-พระราชวังเครมลิน
-มหาวิหารอัสสัมชัญ
-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
-ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
-จัตุรัสแดง
-มหาวิหารเซนต์ บาซิล
-หอนาฬิกาซาวิเออร์
-อนุสรณ์สถานเลนิน
-ห้างสรรพสินค้ากุม
-สแปร์โร่ฮิลล์
-ตลาดอิสไมโลโว่

TNS-109-131

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 06.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row T ประตู 8 สายการบิน OMAN AIR

 • 09.15

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเที่ยวบินที่ WY818

 • 12.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน

 • 14.50

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน OMAN AIRเที่ยวบินที่ WY181

 • 19.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์

  เดินทางสู่ ถนนอารบัต

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • .

  เดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว

 • .

  ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

  พบกับ “แสงออโรร่า”

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์

  ชม อนุสาวรีย์อโลชา

  เดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน  

  เดินทางสู่ Husky Park

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

  สัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์

 • .

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอร์มานสค์

 • .

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

 • .

  เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

  เดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน

  ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล

  ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์

  ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ จัตุรัสแดง

  มหาวิหารเซนต์ บาซิล

  ห้างสรรพสินค้ากุม

  ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์

  ชม อนุสรณ์สถานเลนิน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่

 • 20.20

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

วันที่ 7
 • 00.20

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเที่ยวบินที่ WY182

 • 07.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIRเที่ยวบินที่ WY815

 • 17.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ       

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
  และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
    กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
    อัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน OMAN AIR อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ใบ) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
  เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
  กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ