บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
49,888฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน

แฟรงเฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต Designer Outlet Roermond ล่องเรือแม่น้ำ เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่น 
เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์  เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ เมืองลิซเซ่ สวนดอกทิวลิปเคอเตนฮอฟ

TNS-037-186

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 16.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์

 • 20.10

  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโดฮา  เที่ยวบินที่ QR981

 • 23.59

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**

วันที่ 2
 • 01.50

  ออกเดินทางต่อโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR069

 • 06.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) 
  นำท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จากนั้น จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นําท่านชม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) ปราสาท Stolzenfels นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ 

  นำท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ (Designer Outlet Roermond) 

  (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) นำท่านถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม

  ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES)

  นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมืองเก่า เพื่อนำท่านถ่ายรูปคู่กับหอระฆัง และศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ จากนั้น นำท่านชม โบสถ์พระแม่มารี (Church of Our lady) นำท่านชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ชม ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen)(ถ่ายรูปด้านนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คส่าคัญใจกลางเมืองเกนท์ปราสาทหินที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมคลองใจกลางเมือง ชม มหาวิหารเซนต์ บราโว(St. Bravo Cathedral) (ถ่ายรูปด้านนอก) นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง เดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI 
  นำท่านชม โบสถ์แห่งเจ้าหญิง นำท่าชมศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp City Hall)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม นำท่านสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม
  นำท่านชม Grote of  St. Laurenskerk(ถ่ายรูปด้านนอก) โบสถ์แห่งนี้คือสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแห่งเดียวในเมืองนี้ นำท่านสู่ กรุงเฮก เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ 

  (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

 • บ่าย

  นำท่านผ่านชม ย่านบินเนนฮอฟ (Binnenhof) นำท่านเดินทางสู่ Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนช้อปปิ้งสำคัญของเมืองสองข้างทางเรียงรายด้วยร้านค้า สินค้าท้องถิ่น ร้านอาหารและคาเฟ่ตามอาคารเก่า จากนั้น นำท่านชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางไปชม หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม
  เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ 
  นำท่านดินทางสู่ เมืองลิซเซ่(Lisse) 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้น นำท่านชม สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม พระราชวังอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) (ถ่ายรูปด้านนอก) นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์

  นําท่านเดินทางสู่ ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนสายหลักของการชอปปิ้งของเมืองอัมสเตอร์ดัม

 • 16.15

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR274

 • 23.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศ การ์ต้า แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
 • 02.05

  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834

 • 12.40

  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

 1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล**
 2. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 3. 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 5. 6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท

  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท

  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม ... ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

   7.รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้นแล้ว กรณีลูกค้ามีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วหักออกจากค่าทัวร์ 2,200 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. น้ำดื่มบนรถ มีบริการจำหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ