บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก เที่ยวสงกรานต์ 9วัน 6คืน

ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก เที่ยวสงกรานต์ 9วัน 6คืน
79,999฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
China Airlines
สายการบิน

-Crookest Street
-Pier39
-สะพานโกลเด้นเกต
-Union Square
-อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
-El Capitan
-น้ำตกโยเซมิติ
-ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน
-Eagle Point
-Skywalk Glass Bridge
-Guano Point
-Ontario Mills Outlets
-แมนไชนีส เธียเตอร์
-ฮอลลีวูด วอล์กออฟ เฟม
-ซานตาโมนิก้า

TNS-042-197

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 14.30

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์

 • 17.30

  เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ไต้หวัน เที่ยวบินที่ CI 836

 • 22.10

  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 23.35

  เหินฟ้าต่อจากไต้หวัน สู่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CI 004

 • 20.40

  เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  นำทุกท่าน นั่งรถราง

  ชมถนน Crookest Street

  เดินเล่นที่ Pier39

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก

  นำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดที่น่าสนใจและสวยงามต่างๆภายในอุทยาน 

  ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan

  ชมความงามของ น้ำตกโยเซมิติ

  เดินทางสู่ เมืองเฟรสโน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส

  ช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส  พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

  Eagle Point,

  Skywalk Glass Bridge

  Guano Point

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  นำท่านสู่ Ontario Mills Outlets

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ย่าน ฮอลลีวู้ด

  ชม แมนไชนีส เธียเตอร์ 

  ชม ฮอลลีวูด วอล์กออฟ เฟม

  ชายหาดซานตาโมนิก้า

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติออนตาริโอ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 8
 • 00.05

  เหินฟ้าจากออนตาริโอ สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 007

วันที่ 9
 • 05.00

  เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 07.05

  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI 833

 • 09.45

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม:

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)

ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของ

 

กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)

ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)

Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)

ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมทัวร์แนะนำ