บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวครบเต็มสตรีม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวครบเต็มสตรีม 7 วัน 5 คืน
49,888฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน

อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- Husky Park - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัส - จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิลGUM- METRO-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต - SAPSAN EXPRESS–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาวกาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส 
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ –Bronze horseman-เรือรบหลวงออโรร่า - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก -มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด 

TNS-053-199

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 19.30

  คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ

  บิน TURKISH AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

 • 23.00

  เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69 

วันที่ 2
 • 05.20

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล

 • 07.50

  ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ VKO โดยเที่ยวบินที่ TK 413

 • 10.45

  ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ VKO โดยเที่ยวบินที่ TK 413

 • 10.45

  เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว จากนั้นเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน จากนั้น ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำทานเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Park) ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  หรือเนินเขานกกระจอก 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ 

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น เดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว 
  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 จากนั้นให้เวลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ้ง ถนนอารบัต

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโคว์สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส (Nicolas Palace)

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทาง เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง St Petersburg  สร้างในปี ค.ศ 1703 นำท่านถ่ายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านสู่ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ. 1712 ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก นำท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถ์หยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบิน

 • 15.15

  เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 402 

วันที่ 7
 • 18.45

  เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 20.10

  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 64

 • 09.40

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ //อัลมาตี้ -  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก //เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก- มอสโคว์ //มอสโคว์ -กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ       
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถไฟ EXSPRESS จากMOSCOW–ST.PETER
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทวงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหัก  ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
 • ไม่รวมน้ำดื่ม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD  X 6 วัน  = 18 USD
 • คนขับรถท้องถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน   = 12 USD
 • หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 7 วัน = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ต่อท่านค่ะ

หมายเหตุ

 • บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน    
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ