บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์ รักใสใส หัวใจฉึกฉึก 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์ รักใสใส หัวใจฉึกฉึก 7 วัน 5 คืน
42,888฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

-สแปร์โรว์ฮิลส์
-Zaryadye Park
-ย่านถนนอาบัต
-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
-ตลาดอิสมายโลโว่
-พระราชวังเครมลิน
-มหาวิหารอัสสัมชัญ
-มหาวิหารอาร์คาเกล มิคาเอล
-หอระฆังพระเจ้าอีวาน
-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
-ห้างสรรพสินค้ากุม
-จัตุรัสแดง
-วิหารเซนต์บาซิล
-หอนาฬิกาซาวิเออร์
-อนุสรณ์สถานเลนิน
-ประตูชัยของมอสโคว์
-อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า
-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
-โบสถ์นิโคลัส
-โบสถ์หยดเลือด
-มหาวิหารคาซาน
-ป้อมปีเตอร์และปอล
-ถนนเนฟสกี้
-พระราชวังแคทเธอรีน
-พระราชวังฤดูหนาว
-Outlet Village Pulkovo
-จตุรัสพระราชวัง
-AVIA PARK Shopping Mall

TNS-064-213

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 • 14.00

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG974  

 • 20.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์

  ชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park

  ชอปปิ้ง ย่านถนนอาบัต

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

  ชม มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

  ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี้

  นำท่านสู่ ตลาดอิสมายโลโว่

  ชม พระราชวังเครมลิน

  มหาวิหารอัสสัมชัญ

  ผ่านชม มหาวิหารอาร์คาเกล มิคาเอล

  ผ่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน

  ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

  ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

 • บ่าย

  เดินทางสู่ จัตุรัสแดง

  วิหารเซนต์บาซิล

  ผ่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์

  ผ่านชมที่ตั้ง อนุสรณ์สถานเลนิน

  แวะชม ประตูชัยของมอสโคว์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้าตรู่

  บริการอาหารเช้า

  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก

 • .

  ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์

 • .

  ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสวัสดิภาพ

  เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า

  ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค

  ชม โบสถ์นิโคลัส

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

 • บ่าย

  นำท่านแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์หยดเลือด

  ชม มหาวิหารคาซาน

  แวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอร์และปอล

  ช้อปิ้ง ถนนเนฟสกี้

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองพุชกิน

  เดินทางสู่ พระราชวังแคทเธอรีน

  เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

 • บ่าย

  ชอปปิ้ง Outlet Village Pulkovo

  นำท่านสู่ จตุรัสพระราชวัง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  แวะถ่ายรูป ประตูชัย Narva

  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์

 • .

  ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์

 • .

  ถึงเมืองมอสโคว์ โดยสวัสดิภาพ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  อิสระช้อปปิ้ง AVIA PARK Shopping Mall

 • 18.00

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

 • 22.00

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  (TG) เที่ยวบินที่ TG975  

วันที่ 7
 • 10.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ท่าน/ทริป ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่**

 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

หมายเหตุ :รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ

( รวมท่านละ 65 USD )

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ