บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป Europe Delightful Swiss-Italy 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป Europe Delightful Swiss-Italy 8 วัน 5 คืน
67,500฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

มิลาน-เซ้นต์มอริตซ์-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิทลิส-อินเทอร์ลาเก้น-ทาช-เซอร์แมท-โคโม่-Farrari Museum-มิลาน-สนามฟุตบอล San Siro

TNS-111-258

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 22.00

  นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน ThaiAirways เคาน์เตอร์ (ROW) D7-12 เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2
 • 00.10

  ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG-940

 • 07.35

  เดินทางถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิตาลี เดินทางเข้าสู่เมืองซังต์มอริทซ์หรือเซ้นต์มอริทซ์ St.Moritz

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne นำท่านชมอนุสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าที่ เมืองแองเกิลเบิร์ก Engelberg ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่งต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิทลิส Mt.Ttilis

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาทิทลิสด้วยกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านนั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึงเมืองเซอร์แมท มีเวลาให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • บ่าย

  นำท่านนั่งรถไฟชัทเทิ้ลเทรนกลับสู่เมืองทาช จากนั้นรถโค้ชนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตประเทศอิตาลีอีกครั้ง นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโคโม่ Como

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมเมืองโคโม่ ให้ท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์สถานทหารของเมืองโคโม่ ให้ท่านเดินเล่นชมโบสถ์สำคัญต่างๆ บริเวณริมทะเลสาบโคโม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมาราเนลโล่ Maranello 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ Ferrari Museum พร้อมชมการจัดแสดงเรื่องราวทุกอยางที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์รารี่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza ให้ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ Fidenza Village Outlet 

  **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำภายในเอ๊าท์เล็ต** สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan 

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลซานซีโร่ San Siro Stadium ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ เป็นของฝากจากช้อปเมกะสโตร์ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่มิลาน นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป

  ให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งเพิ่มเติมจากย่านนี้พร้อมอิสระให้ท่านเลือกทานไอศครีมแสนอร่อยและร้านค้าร้านอาหารต่างๆ มากมาย **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำบริเวณดูโอโม่และห้างสรรพสินค้า**

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินมาร์เพ็นซ่า

 • 14.05

  ออกเดินทางจากสนามบินมาร์เพ็นซ่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941

วันที่ 8
 • 05.30

  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 / ห้อง) *บางโรงแรมหรือบางเมืองอาจไม่มีห้องแบบ 3 เตียงให้บริการ*
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 20 ส.ค.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,900 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

 

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในรายละเอียดของการแพ้อาหารรุนแรง หรือการแพ้อาหารหลายชนิดของผู้เดินทาง ดังนั้นท่านที่แพ้อาหารเล็กน้อยควรเตรียมยาประจำตัวไปด้วย หรือไม่สามารถจองทัวร์ได้ในกรณีท่านที่แพ้อาหารหลายชนิดหรือแพ้อาหารในระดับรุนแรง
 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ