บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์อังกฤษ Grand UK 8วัน 6คืน

ทัวร์อังกฤษ Grand UK 8วัน 6คืน
99,000฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
 • หมู่บ้านไบบิวรี
 • สนามฟุตบอลแอนฟิลด์
 • MEGA STORE
 • แมนเชสเตอร์
 • สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
 • ถนนอ็อกฟอร์ด
 • แฮรี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ
TNS-078-286

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 09.00

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย

 • 12.50

  ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 916

 • 19.10

  คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน

 • 20.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอต์สโวลส์

  เดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวรี่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในมณฑลกลอสเทอร์เชอร์

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  เดินทางสู่เมืองเชสเตอร์  เมืองนี้ได้รับสถานะเป็นเมืองในปี ค.ศ. 1541          

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  เดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล ถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทอง

  ชม ย่านท่าเรือลิเวอร์พูล ที่เป็นเขตมรดกโลก

  ชมสนามแอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  เดินทางต่อสู่เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ท

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.30

  ชมมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก
   มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก


  จากนั้นเดินทางสู่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร   ชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนน อ๊อกฟอร์ด

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  เปิดโลกแห่งเวทมนต์ที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก กับโลกแห่งพ่อมดน้อย แฮร์รี่พอร์ตเตอร์

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

  • อิสระโปรแกรมให้ท่านได้เลือกพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม

  ไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

  จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

 • 21.35

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917

วันที่ 8
 • 16.00

  สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสนามกีฬาสนามแอนฟิลด์ (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้า Harry Potter / ค่าขึ้นลอนดอนอาย
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10,120 บาท **ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ