บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย เลสโก หนูน้อยหิมะขาว รัสเซีย มอสโคว์ ซากอรส์ 6วัน 3คืน

ทัวร์รัสเซีย เลสโก หนูน้อยหิมะขาว รัสเซีย มอสโคว์ ซากอรส์ 6วัน 3คืน
27,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Etihad Airways
สายการบิน

-สแปร์โร่ฮิลล์ -Exhibition of Achievements of National Economy -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  -ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน
-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล -ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ -ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ -จัตุรัสแดง
-มหาวิหารเซนต์ บาซิล -หอนาฬิกาซาวิเออร์ -ห้างสรรพสินค้ากุม -อนุสรณ์สถานเลนิน -สวนซายาร์ดเย -โบสถ์อัสสัมชัญ -บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
-โบสถ์ทรินิตี้ -ตลาดอิสไมโลโว่ -สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ -ห้างยูโรเปียน มอล -เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท -สวนโคโลเมนสโกเย
-พระราชวังซาริซิน่า -ห้างเวกัส เมกะ สโตร์

TNS-061-287

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 15.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways

 • 18.05

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405

 • 22.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 2
 • 02.15

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY65 

 • 06.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์  เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

  เดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์

  เดินทางสู่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง

  เดินทางสู่ ถนนอารบัต  เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า

  ***อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว***

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

  ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล

  ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735

  ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  สร้างในปี ค.ศ. 1586

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ จัตุรัสแดง  ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

  ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์  ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา

  ชม ห้างสรรพสินค้ากุม  สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์

  ชม อนุสรณ์สถานเลนิน  สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย

  เดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย  จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์

  ***อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว***

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองซากอร์ส เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด

  เดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง

  ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

  เดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้  เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่  ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

  เดินทางสู่ ห้างยูโรเปียน มอล  เป็นหนึ่งในห้างที่ถือว่าใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุด

  ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว***

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท  อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  แวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังไม้พระเจ้าซาร์ไมเคิล โรมานอฟ

  เดินทางสู่ พระราชวังซาริซิน่า  พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกสร้างไว้ในสมัยของพระนางแคทเทอรีน มหาราช

  เดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์  อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง

  **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการชอปปิ้ง**

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

 • 23.35

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY64

วันที่ 6
 • 05.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 08.50

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY408

 • 18.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 23 กก. 1 ชิ้น 7 กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน        
 • ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ