บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 10วัน 7คืน
49,900฿
ราคาเริ่มต้น
10 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน
 • แฟรงค์เฟิร์ต
 • โรเธนเบิร์ก
 • มิวนิค
 • จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 • โฮเฮนชวานเกา
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • นูเรมเบิร์ก
 • คาร์โลวีวารี่
 • ปร๊าก
 • สะพานชาร์ลส์
 • หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • ปราสาทปร๊าก
 • มหาวิหารเซนต์วิตัส
 • เชสกี้ ครุมลอฟ
 • ปราสาทครุมลอฟ
 • ฮัลล์สตัทท์
 • เวียนนา
 • สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
 • ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ พระราชวัง เบลวีเดียร์
 • Outlet Parndorf
 • บราติสลาวา
 • เอสเตอร์กอม
 • เซนเท็นเดร
 • บูดาเปสต์
 • คาสเซิ่ลฮิลล์
 • ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น
 • ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • ฮีโร่สแควร์
 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
TNS-024-307

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 แผนการเดินทางวันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 20.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 • 23.00

  ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

วันที่ 2 แผนการเดินทางวันที่ 2 : อิสตันบูล – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ฟุสเซ่น
 • 05.20

  เดินทางถึงประเทศตุรกี

 • 07.55

  ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TK1587

 • 10.10

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
  เดินทางสู่เมือง โรเธนเบิร์ก เมืองโรเธนเบิร์ก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ใจกลาง เมืองมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่
  เดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 3 แผนการเดินทางวันที่ 3 : ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี
  เดินทางสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ เข้าชมภายในปราสาท ชมห้องต่างๆ

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์กเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้นบาวาเรีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 4 แผนการเดินทางวันที่ 4 : นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

  เดินทางสู่เมือง เมืองคาร์โลวีวารี่  เมืองตากอากาศที่น่ารัก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ กรุงปร๊าก  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค
  นำชม สะพานชาร์ลส์ สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก
  ชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต บริเวณโดยรอบ  ล้วนเป็นอาคาร
  ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น
  ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 5 แผนการเดินทางวันที่ 5 : ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปร๊าก ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885
  เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของมหาวิหารเซนต์วิตัส โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้
  ชมความสวยงามของ ปราสาทครุมลอฟ เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ค

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 6 แผนการเดินทางวันที่ 6 : เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ ชม โบสถ์เซนต์สตีเฟน เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 7 แผนการเดินทางวันที่ 7 : เวียนนา – พระราชวัง เบลวีเดียร์ - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชม  กรุงเวียนนา ผ่านชม ถนนวงแหวน  ผ่านชม โรงอุปรากร , พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง,ศาลสูง ฯลฯ จากนั้นนำถ่ายรูปกับ พระราชวัง เบลวีเดียร์ Belvedere Palace พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18

 • เที่ยง

  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 • บ่าย

  เดินทางเข้าสู่  Outlet Parndorfให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ
  ออกเดินทาง กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค 
  เก็บภาพความสวยงามของ ปราสาทบราติสลาวา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 8 แผนการเดินทางวันที่ 8 : บราติสลาวา – เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร - บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชม เมืองเอสเตอร์กอม ที่ได้รับสมญาว่า ราชินีแห่งดานูบ
  ชม มหาวิหารเซนต์อดาลเบิร์ต บาสิลิก้า หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารเอสเตอร์กอม ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี
  เดินข้าม สะพานมาเรียวาเลเรีย หรือ สะพานแห่งการรอคอยที่ใช้ในการสัญจรไปมา
  ออกเดินทางสู่ เมืองเซนเท็นเดร Szentendre อดีตชุมชนที่ตั้งของพวกอพยพชาวเซอร์เบีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่  กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี
  เดินทางขึ้นสู่ คาสเซิ่ลฮิลล์ ชม ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง
  ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่า
  ล่องเรือชมแสงไฟในยามราตรีของสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 9 แผนการเดินทางวันที่ 9 : บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-ช้อปปิ้ง - Cinque Outlet Budapest – เดินทางกลับ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851
  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน

 • 20.10

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1038

วันที่ 10 แผนการเดินทางวันที่ 10 : กรุงเทพฯ
 • 23.15

  เดินทางถึงอิสตันบลู

 • 01.25

  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068

 • 15.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงเฟิร์ต // บูดาเปสต์ -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าวีซ่าและค่าบริการ 4,000.-)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโร/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ