บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ 7 วัน 4 คืน
42,990฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน
 • เมืองปารีส
 • หอไอเฟล
 • ล่องเรือเเม่น้ำเเซน
 • โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก
 • กอลมาร์
 • ลูเซิร์น
 • เมืองเก่าซูริค 
TNS-091-351

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
 • 16.00

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

 • 19.15

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง

 • 23.00

  ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 00.05

  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

วันที่ 2 ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัยปารีส –ถนนฌ็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – แกลอรี่ ลาฟาแยต
 • 06.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล
  นำท่านเดินทางสู่ ปารีส เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส และนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน สัมผัสมหานครที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส
  แล้วถ่ายรูปกับ ประตูชัย  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม 
  นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในปารีส
  จากนั้นนำท่านสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีอย่างหลากหลาย 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ปารีส – ช้อปปิ้ง ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอาท์เล็ท – สตราสบูร์ก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์  วิลเลจ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง 

 • กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สตราสบูร์ก เมืองสำคัญด้านอุตสาหกรรมและการค้าของแคว้นอัลซาส เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่โบราณ 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 สตราสบูร์ก – โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน La Petite France –หมู่บ้านริคเวียร์ – ชมเมือง – กอลมาร์ – ชมเมือง – มูลูส
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก ในอดีตเคยได้รับการบันทึกเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลก และยังถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดที่สร้างในยุคกลาง และให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามของย่าน La Petite France แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 • กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ที่มีชื่อเสียงของแคว้นอัลซาส เป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นและเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญของฝรั่งเศสอีกด้วย
  ให้ท่านได้ เดินชมบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ที่ได้รับการยกย่องว่าคล้ายกับการหลงเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยายเลยทีเดียว
  นำท่านเดินทางสู่ กอลมาร์ ชมความสวยงามของเมืองแสนโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักหนุ่มสาวนิยมมาเดทกันหรือขอแต่งงานกันที่เมืองแห่งนี้มากมาย 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5 มูลูส – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ย่านเมืองเก่า – ซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า  นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ 
  นำท่านถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย

 • กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของยุโรป
  นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าซูริค ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่ รวมถึงอาคารต่างๆ
  ชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ ในอดีเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ที่สำคัญของซูริค
  แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของเมือง
  ให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6 ซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • 11.55

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

   

วันที่ 7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 • 06.30

  ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 09.10

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • 11.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 4,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป

รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ *ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*

โปรแกรมทัวร์แนะนำ