บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์อิตาลี สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่าอันเเสนคลาสสิค 7 วัน 4 คืน

ทัวร์อิตาลี สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่าอันเเสนคลาสสิค 7 วัน 4 คืน
37,990฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน

กรุงโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  - นครรัฐวาติกัน  - วิหารแพนธีออน  - ปิซ่า  - หอเอนปิซ่า  - เวนิส เมสเตร จัตุรัสซานมาร์โค
ปราสาทสฟอร์เซสโก้

TNS-091-352

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
 • 14.30

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

 • 17.30

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง

 • 21.30

  ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 00.40

  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2 กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – โรมันฟอรัม -วิหารแพนธีออน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 • 07.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรโรมัน
  นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปา
  นำท่านชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งโบราณในสมัยโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โรมันฟอรัม อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน
  นำท่านชม วิหารแพนธีออน เป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ในสมัยโรมัน ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ น้ำพุที่สวยงามที่สุดของกรุงโรม มีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ บันไดสเปน บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามและล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่สวยงาม

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 กรุงโรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า – โบโลญญา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ปิซ่า หนึ่งเมืองสำคัญของแคว้นทัสคานี 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอเอนปิซ่า หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่านเดินทางสู่ โบโลญญา เมืองประวัติศาสตร์ในสมัยยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 โบโลญญา – เวนิส เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือสู่ เวนิส – สะพานถอนหายใจ– สะพานรีอัลโต – จัตุรัสซานมาร์โค – ชมเมือง – ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส เมสเตร
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ 
  จากนั้น นำท่านล่องเรือสู่ เวนิส เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ  ชม สะพานถอนหายใจ  สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่นักโทษใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน 
  ชม สะพานรีอัลโต สะพานข้าม Grand Canal ที่สวยงาม เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งใน จุดชมวิวที่สวยงามของเวนิส ชม  จัตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 5 เวนิส เมสเตร – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ มิลาน เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ อดีตเคยเป็นป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ตระกูลที่เคยปกครองแคว้นลอมบาร์ดีอันเป็นที่ตั้งของเมืองมิลาน
  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมือง นำท่านชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและไม่ควรพลาดกับย่าน 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6 มิลาน – ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย

 • 12.55

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

   

วันที่ 7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 • 06.25

  ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 08.55

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • 10.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )

โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบินฯ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และมัคคุเทศก์ (ทรูไกด์) ท่านละ 50 ยูโร ตลอดทริป

รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ *ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*

โปรแกรมทัวร์แนะนำ