บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ดูฟุตบอล ฉลองแชมป์ Newcastle United vs Liverpool FC 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ดูฟุตบอล ฉลองแชมป์ Newcastle United vs Liverpool FC 7 วัน 4 คืน
118,000฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน

ชมการแข่งขันฟุตบอลแบบถ่ายทอดสด ณ เมืองลิเวอร์พูล หรือ ซื้อ Option ไปดูการแข่งขันที่เมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์
เมืองลิเวอร์พูล – เมืองเชสเตอร์ - ช๊อปปิ้ง Outlet

TNS-140-372

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 22.00

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T  สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล
 • 01.15

  เหริฟ้าสู่ เมือง แมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385

 • 04.45

  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

 • 07.20

  เดินทางสู่ แมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK017

 • 12.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008
  นำท่านเข้าเยี่ยมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิด

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ชมการแข่งขันฟุตบอลแบบถ่ายทอดสด ณ เมืองลิเวอร์พูล หรือ ซื้อ Option ไปดูการแข่งขันที่เมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ (ไม่มีรถบริการ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน
  หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Option เสริมเพื่อเข้าชมการแข่งขัน ระหว่าง Newcastle United Vs Liverpool FC  นำท่านเดินทางสู่สนามเซนต์เจมส์พาร์คเพื่อชมการแข่งขัน *** Option เสริม สำหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คที่นั่งและราคาบัตรเข้าชม

 • ค่ำ

  สำหรับท่านที่ไม่มีบัตรเข้าชมการแข่งขัน นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ Pub & Restaurant เพื่อชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ระหว่างทีม นิวคาสเซิลยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล

วันที่ 4 อิสระร่วมขบวนแห่ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 5 เมืองลิเวอร์พูล – เมืองเชสเตอร์ - ช๊อปปิ้ง Outlet
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ (Tudor) ตัวเมืองเชสเตอร์จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของโครงสร้างตึกและบ้านเรือนที่จะทำจากไม้และทาสีขาวดำ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้ง Cheshire Oaks Designer Outlet ตั้งอยู่ใกล้กับ Ellesmere Port ทางตอนเหนือของเมืองเชสเตอร์ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีร้านค้าและร้านอาหารมากก  ว่า 145 ร้านและถือเป็นหนึ่งใน outlet ที่ได้รับความนิยมมากในอังกฤษ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 ลิเวอร์พูล – เมืองยอร์ก - สนามบินแมนเชสเตอร์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า2,000ปี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟสองศตวรรษของสหราชอาณาจักร์ ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟแห่งชาติ ซึ่งมีรถไฟกว่า 100 คัน ให้ทุกท่านได้ชมและศึกษาเรื่องราวความเป็นมาต่างๆ ที่หาชมได้ยากใจปัจจุบัน จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในบริเวณ ถนนแชมเบิ้ล และย่านเมืองเก่า ที่สุด  

 • 16.00

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ บริเวณสนามบิน

 • 21.15

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK20

วันที่ 7 ดูไบ - กรุงเทพ
 • 07.25

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 09.40

  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK372 พักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างเที่ยวบิน

 • 18.55

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท (ต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 2 ขวด
 • ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ