บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป LOFOTEN SUMMER 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป LOFOTEN SUMMER 8วัน 5คืน
79,999฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • โลโฟเทนเกาะงามจับใจดั่งแดนเทพนิยาย
 • หมู่บ้านออ
 • หมู่บ้านฮัมนอย
 • หมู่บ้านเรนเน่
 • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • โบสถ์อาร์กติก
 • มหาวิหารทรุมเซอ
 • เนินเขาถนน FJALLGATAN
 • เมืองสต็อคโฮล์ม
TNS-142-484

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองสต็อกโฮม
 • 23.00

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (Thai Airways)

วันที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองสต็อกโฮล์ม – เนินเขาฟยัลกาทัน - ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK – ย่านเมืองเก่ากัมลาสตาน - สถานีรถไฟสต็อกโฮม
 • 01.25

  ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

 • 06.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาร์ลันดา เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เที่ยวจุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน เพื่อบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุดของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ที่ตั้งอยู่ในย่าน Street Sergel Square 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านเมืองเก่ากัมลาสตาน เขตเมืองเก่าแห่งสต็อคโฮล์ม ที่เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที่13 

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสต็อกโฮม 

 • 18.11

  นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟตู้นอนขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์กติกเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์

วันที่ 3 เมืองสต็อกโฮม – เมืองนาร์วิก – เมืองสโวลวาร์
 • เช้า

  อิสระอาหารเช้า รถไฟตู้นอนขบวนพิเศษเดินทางเข้าสู่เขตขั้วโลกเหนือดินแดนแลปแลนด์ Lap Land ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ และครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมุทร มีภูมิอากาศแบบป่าสนหรือกึ่งอาร์กติก 

 • 12.54

  ถึง สถานีเมืองนาร์วิก เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโวลวาร์ เมืองสำคัญ ที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน Lofoten สถานที่ต้นแบบแห่งอาณาจักรของเจ้าหญิงน้ำแข็งเอลซ่าในภาพยนต์เรื่อง Frozen

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4 สโวลวาร์ – หมู่บ้านไฮม์นอย – หมู่บ้านเรนเน – หมู่บ้าน A village – เมืองสโวลวาร์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ไฮม์นอย หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเรนเน Reine หนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะมอสเคเนสโซย่า ระหว่างสองข้างทาง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านออ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้สุดของหมู่เกาะโลโฟเทน ซึ่งชาวประมงของที่นี้มีความเชี่ยวชาญในการทำปลาตากแห้งส่งออก จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองสโวลวาร์ 

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ 

วันที่ 5 เมืองสโวลวาร์ – เมืองทรุมเซอ – มหาวิหารอาร์กติก - มหาวิหารทรุมเซอ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรุมเซอ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็น ”ปารีสแห่งยุโรปเหนือ” 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอาร์กติก วิหารสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1965 โดยมีไฮไลท์จุดเด่นสำคัญประจำวิหารแห่งนี้ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เยี่ยมชม  และมหาวิหารทรุมเซอ มหาวิหารไม้นิกายโปรเตสแตนท์ สมัยศตวรรษที่ 19 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6 เมืองทรุมโซ – เมืองออสโล – โรงละครแห่งชาติ – ย่านถนนคาร์ลโจฮันเกท - อุทยานฟรอกเนอร์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า 

 • 08.40

  ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดย สายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (Norwegian Airlines) เที่ยวบินที่ DY 373

 • 10.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานออสโล – การ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำท่านชม เมืองออสโล เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ 
  ได้ถูกสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมา เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณ นำท่านเก็บภาพที่ระลึกกับ โรงละครแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในนอร์เวย์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านช้อปปิ้งบริเวณ ย่านถนนคาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ที่มากไปด้วยร้านค้าชั้นนำ นำท่านเที่ยวชม อุทยานฟรอกเนอร์ ท่านจะทึ่งในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ที่ ใช้เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลัก

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 7 เมืองออสโล – ป้อมอาเคอร์ซุส – ท่าอากาศยานการ์เดอร์มอน - ประเทศไทย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านสู่ ป้อมอาเคอร์ซุส ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวออลโลฟยอร์ดที่เคยเป็นจุด ค้นพบเรือไวกิ้งนั้นมีท่าเรือเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1299  เดินเล่นชมบรรยากาศเพราะเป็นจุดชมวิว เหมาะๆ ที่จะมองเห็นทั้งท่าเรือและฝั่งเมืองที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในออสโล

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานการ์เดอร์มอน – เมืองออสโล 

 • 14.15

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

วันที่ 8 ท่าอากาศยานการ์เดอร์มอน – กรุงเทพมหานครฯ
 • 06.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น(ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง),  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง     
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม
  5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางตามเงื่อนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
  6.ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ่งท่านใดในคณะ ไม่รับเงื่อนไข เป็นเหตุให้ทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
 5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ