บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน นอนขนอม ขอพรตาไข่ เลื่อมใสหลวงปู่ทวด 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน นอนขนอม ขอพรตาไข่ เลื่อมใสหลวงปู่ทวด 3 วัน 1 คืน
5,555฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

นครศรีธรรมราช - ชุมชนหมุ่บ้านคีรีวง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย์ – ขนอม ท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออก ชมโลมาสีชมพู – เขาหินพับผ้า - เกาะนุ้ยนอกเป็นเกาะแห่งตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดพระบรมธาตุไชยา

TNS-315-001

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร –นครศรีธรรมราช
 • 18.00

  จุดนัดพบ ณ สวนลุมพินี ออกเดินทางด้วย รถบัส VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น สามารถรองรับได้สูงสุด 45 ท่าน มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • 18.30

  มุ่งหน้าออกเดินทางสู่นครศรีธรรมราช พร้อมบริการอาหารเย็น BOX SET

วันที่ 2 ชุมชนหมุ่บ้านคีรีวง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย์ – ขนอม
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับรางวัลแห่งปียอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2541 จากนั้นนำท่านสู่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม 

 • 11.00

  นำท่านเดินทางสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 • 12.00

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • 14.10

  นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดไฮท์ไลท์ วัดเจดีย์ไอ้ไข่

 • 16.00

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 ท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออก – ชมโลมาสีชมพู – เขาหินพับผ้า - เกาะนุ้ยนอกเป็นเกาะแห่งตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด – วัดพระบรมธาตุไชยา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท จากนั้นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออกชาวชุมชนที่นี่ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มเขาออก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ชมโลมาสีชมพู ปลาโลมาสีชมพู ที่ขนอมนี้สามารถพบเห็นได้โดยง่าย เนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งของเหล่าโลมาสีชมพูเลย ยกเว้นช่วงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ จากนั้นพาท่านชมเขาหินพับผ้า
  จากนั้นแวะเกาะนุ้ยนอก พื้นที่แห่งนี้คือบริเวณที่เกิดตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”  

 • 12.00

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสักการะวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของ

 • 16.00

  เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ร้านคุณต้น พร้อมให้ท่านอิสระอาหารเย็น

 • 24.00

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง ตามรายการที่ระบุ
 • อาหาร 6 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศน์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเงื่อนไข ที่ระบุ
 • โรงแรมที่พัก 1 คืน ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • เดินทางขึ้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ เพื่อเป็นสินน้ำใจในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ