บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ขอพรให้ปังหลังโควิด 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ขอพรให้ปังหลังโควิด 2 วัน 1 คืน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

วัดสระลงเรือ-วัดทิพย์สุคนธาราม-พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ-วัดทัพศิลา
พระธาตุอินทร์แขวน-วัดถาวรวราราม-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก
วัดถ้ำพุหว้า-วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ-วัดถ้ำเสือ-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-วัดถ้ำเขาปูน
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

TNS-108-097

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-วัดสระลงเรือ-วัดทิพย์สุคนธาราม-พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ-วัดทัพศิลา -พระธาตุอินทร์แขวน-วัดถาวรวราราม-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก
 • 07.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก

 • 07.30

  นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมนำท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดีอิสระพักผ่อนบนรถ

 • 10.30

  เดินทางถึง วัดสระลงเรือ วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา อายุมากกว่า100ปี  นำท่านชมเรือสุพรรณหงส์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งด้านในสามารถเข้าชมพร้อมกราบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทิพย์สุคนธาราม  เป็นวัดที่มีเนื้อที่มากกว่า300ไร่ จึงสามารถจัดแต่งสถานที่เป็นเสมือนพุทธอุทยานที่มีความรมรื่นสวยงามและเงียบสงบ นำท่านกราบขอพร พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ พระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดสูงที่สุดในประเทศไทย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ วัดทัพศิลา ที่วัดนี้มีการขุดพบ "หินเทพช้าง" หินนี้ถูกขุดพบหลังจากเจ้าอาวาสวัดนิมิตเห็นว่ามีวิญญาณช้างสิงสถิตย์อยู่ในหิน นอกจากนั้นทางวัดก็ได้สร้าง พระธาตุอินทร์แขวน องค์จำลองอยู่บนเขาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะ อิสระเก็บภาะความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม  จากนั้นนำท่านกลับเข้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อไปที่ วัดถาวรวราราม 

  นำท่านเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมทางรถไฟที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจพร้อมเลือกซื้อพลอยนานาชนิด ณ ตลาดค้าพลอย จนถึงเวลาที่เหมาะสม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินปากแพรก อิสระอาหารค่ำและเลือกซื้อสินค้าของฝากมากมายหลากหลายนานาชนิด นอกจากนั้นยังมีอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างจุใจ

 • 20.00

  เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 กาญจนบุรี-วัดถ้ำพุหว้า-วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ-วัดถ้ำเสือ-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-วัดถ้ำเขาปูน -วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-ช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ-กรุงเทพ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำพุหว้า (เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ) วัดถ้ำพุหว้าเป็นถ้ำลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ หน้าถ้ำมีปราสาทหินทรายรูปแบบศิลปะขอมโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดง มีลวดลายประณีตสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย นำท่านกราบขอพรองค์พระแม่กวนอิม1000มือ กราบขอพรเพื่อความสุขและสุขภาพแข็งแรง จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่  วัดถ้ำเสือ สักการะพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดถ้ำเขาปูน วัดที่เคยเป็นที่คุมขังเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม นำท่านชม เรือเทวดาอันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านกราบ หลวงพ่อเปลี่ยน เกจิชื่อดังแห่งวัดใต้

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

 • 18.00

  เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ ( นั่งที่เว้นที่ตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19)                                          
 • ที่พัก ภูรางฮิลล์ หรือ เทียบเท่า จำนวน 1 คืน  ห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่บริการ
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ทิปมัคเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง  มัดจำการเดินทางท่านละ 1,000 บาท พร้อมรายชื่อ-สกุล และเบอร์โทรผู้เดินทางส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ

ยกเลิกการเดินทาง    

 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเต็มจำนวน
 • แจ้งก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หัก 1,000 บาท                                                           
 • แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ

 • - สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก Face Shield ให้สำหรับลูกค้า ในกรณีถ้าอยู่บนรถแล้วใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่สะดวก   แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  แจกผ้ากรองอากาศสำหรับหน้ากาก(3แผ่น วันละแผ่น)
 • ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
 • บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 • ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 • กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค 
 • (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 • น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด  
 • ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ