บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ วัดผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ วัดผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก 3 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • ภูทับเบิก
 • วัดผาซ่อนแก้ว 
 • พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ    
TNS-108-101

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์
 • 21.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ อย่างนอบน้อม อำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 21.30

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนรถ

วันที่ 2 ภูทับเบิก-วัดผาซ่อนแก้ว- Pino Latte -ถนนคนเดินเพ็ด-ซะ-บูน
 • 05.30

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • 06.30

  หลังอาหารนำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถว คันละ6-8ท่าน เดินทางสู่ยอดภูทับเบิก  จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders จากนั้น หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง  ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เขาค้อ

 • 11.00

  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  จากนั้นเดินทางสู่ วัดผาซ่อนแก้วเพื่อ นมัสการและไหว้พระพร้อมชมวิวที่สวยงามของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำท่านชม เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ดื่มกาแฟชมวิวสุดงามที่ Pino Latte เขาค้อ จนถึงเวลาที่เหมาะสม

 • 16.00

  นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ เดินทางเข้าสู่โรงแรม ดุสิตา เพชรบูรณ์ หรือเทียบเท่า  ห้องละ 2-3 ท่าน

 • 18.30

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเพ็ด-ซะ-บูน อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆพร้อมชิมอาหารท้องถิ่นที่มีจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

 • 20.30

  เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  หลังอาหารอำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ สักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 • 12.30

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร แวะซื้อของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล ฟาร์มออร์แกนิคเต็มรูปแบบ

 • 18.00

  เดินทางถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือสองแถวเที่ยวชม ภูทับเบิก วัดผาซ่อนแก้ว
 • ที่พักที่ 1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
 • อาหารตามรายการ  และน้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด 
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ 
 • ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 • สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก Face Shield ให้สำหรับลูกค้า ในกรณีถ้าอยู่บนรถแล้วใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่สะดวก   แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  แจกผ้ากรองอากาศสำหรับหน้ากาก(3แผ่น วันละแผ่น)
 • ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
 • บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 • ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 • กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 • ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
 • เมื่อรถจอดพัก/จอดปั้มน้ำมัน  ขอความร่วมมือทุกท่านลงจากรถ  เนื่องด้วยรัสบัสบริการปิดรถทำความสะอาด  และฆ่าเชื้อ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ